Airblock modulaarse programmeeritava drooni kasutusjuhend

Robootika / Makeblock

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

2. Lehekülg 2 / 2 NUTIRAKENDUS JA PROGRAMMEERIMINE Makeblock äpp Apple iOS või Android nutiseadmetele töötab Airblock robot i juhtpuldina ja seal saad visuaalselt läbi blokkide kavandada oma programme. NB! Rakendus on saadaval ka eestikeelsena . http://learn.makeblock.com/en/makeblock - app AIRBLOCKI LENNUTAMIN E • Drooni on soovitav kasutada lennutamiseks siseruumides alal , mis on suurem kui 3x3x3 meetrit. • Droon peaks startima tasaselt kõva pinnasega alalt. Pehmed alad (näiteks vaip, muru) võivad ultraheli anduri tööd häirida. Drooni ei tohi kasutada vee kohal! Tuuline vä liskeskkond võib häirida drooni normaalset tööd. • Enne starti tuleks veenduda, et kõik moodulid on korrektselt ühendatud ja tiivik - m ooduli kaitsekatted eemaldatud. Kaitsekatted takistavad normaalset õhuvoolu ja takistavad drooni lendu tõusmist. • Kui vajutate lennu ajal rakenduses toite nu pule, lülitub droon koheselt välja ja kukub alla. • Tiivikud töötavad suurel kiirusel ning võivad vigastada loomi ja inimesi ning takerduda juustesse ja karvadesse. • Juuste, karvade, vee jm s tiivik - moodulisse takerdumine võib kahjustada elektroonikat. HÕLJUKI REŽIIM • E nne hõljuki kasutamist tuleb pea moodulile paigaldada kaitsekatted. Pordis 1 ja 4 olevatele moodulitele paiguta ainult ülemised katted, kõigile ülejäänutele nii ülemine kui alumine kate ( inglisekeelses juhendis joon is lk 21). Alumine kate tuleb asetada selliselt, et mootori tugijalg asetuks spets iaalsesse vahesse. • Külgmiste tiivik - moodulite ühendamisel jälgige, et mõlema külje mootorid asetseksid vastakuti (lk 25). • Hõljukit on soovitav kasutada siledatel pindadel. N uti rakenduses on erinevad režiimid maa ja vee jaoks! Ärge kasutage hõljukit mudastel ja ebatasastel pindadel. Vee režiimis ärge kasutage hõljukit lainete või takistuste korral. Arvest a Bluetooth ühendus e piirangutega (ca 8m maal ja 6m vees) . Ärge kasutage hõljukit suurtel veekogudel. • Tiivik - mooduleid saab pea moodulile ühendada erinevatel viisidel, võttes arvesse erinevaid tiivikute poolt tekitatud õhuvoolusid. Enda loodid sõidukit tuleb kasutada siledatel ja puhastel pindadel . HOIATUSED • Mängimiseks on vaja lik täiskasvanu abi ja järelevalve . • Lämbumiso ht – toode sisaldab väikseid osi , millel on teravad servad. Ei sobi alla 3 - aastastele. • Vaata, et kõik aku ja klemmide vahelised ühendused oleksid õigesti paigaldatud. • Kasutatud aku vii etten ähtud kogumispunkti . Ära viska olmeprügi hulka ega mata või põleta seda . • Kui sa ei mängi sõidukiga pikema aja vältel, siis eemalda akud peamooduli küljest . SOOVITUS ED JA KONTAKTID • Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed. • Tootja Makeblock jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Makeblock toodete maaletooja on Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2 a , Tallinn. Tel 6500005 . Liitu meie kasutajagruppidega Facebookis, et püsida kursis uusimate robootika ja STEA M oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses : • Nutivanema klubi lapsevanematele www.facebook.com/groups/nutivanem • Robootika lasteaias www.facebook.com/groups/robootikalasteaias • Rob ootika koolis www.facebook.com/groups/robootikakoolis Tutvu teiste Makeblocki tootevalikuga : www.insplay.eu

1. Airblock modulaarne programmeeritav droon 99808 Lehekülg 1 / 2 TUTVUSTUS Airblock on modulaarne ja programmeeritav õhusõiduk, mille saad muuta drooniks, hõljukiks, paadiks või ehitada oma unikaalseid liikureid. Intuitiivne graafiline programmeerimisliides muudab Airblocki õhusõiduki platvormiks, mida saad oma nägemise järgi tänu magnetitega ühendatavatele moodulitele lihtsasti kokku panna. Omaloodud sõidukit on mugav juhtida ja visuaalselt plokkide põhiselt programmeerida läbi eesti - , vene - ning ingliskeelse toega Makeblock äpi (iOS ja Android) http://learn.makeblock.com/en/makeblock - app ALUSTAMINE • Pane Airblock õhusõiduk kokku järgides karbis olevat ingliskeelse juhendi jooniseid (droon lk 12, hõljuk lk 18, omaloodud sõiduk lk 27) . K okkupanemise juhendi leiad ka Makeblock rakendusest . • O ma sõidukite ehitamiseks pole vaja tööriistu. Võid luua drooni, maa või vee peal liikuva hõlju ki, kolmnurkse või ämbliksõiduki jne. • Visuaalse Blockly sa rnase lastesõbraliku rakendusega Makeblock saad õppida programmeerimist ja aerodünaamikat, juhtida robotit või omaloodud sõidukeid. • Tänu pehmest vahtkummiga kaitstud tiivikutele on Ai r block vastupid av kokkupõrgetele ja seda saab lennutada ka siseruumides. Tutvu ohutusnõuetega inglisekeelses juhendis ! AIRBLOCKI MOODULID Komplektis sisaldub üks peamoodul, 6 magnetiga kinnituvat tiivik - moodulit, aku k oos laadimisalusega ja kleepsud : 1. Peamoodul isse on sisse ehitatud järgmised andurid ja võimalused : a. U ltraheli andur – drooni kõrguse m õõ tmiseks maapinnast. Kõrguse mõõtmiseks kasutatakse ka sisseehitatud baromeetrilt saadud väärtusi. b. G üroskoop – võimaldab pea moodulil end korrektselt positsioneerida . c. M i tmevärviline valgusindikaator – valguse heledust ja värvi on võimalik rakenduse abil muuta . d. Bluetooth – võimaldab reaalajas anduritelt kogutud andmete edastust tahvelarv uti või nutitelefoniga. Kui pea moodul on telefoni või tahvelarvutiga ühenduses, põlevad selle indikaatorid punaselt. e. Kuus tiivik - mooduli ühenduspesa . 2. Tiivik - moodul koosneb mootorist, tiivikust, raamist ning selles olevast valgusindikaatorist ja ühenduskontaktist. Valgusindikaator süttib, kui mootor käivitatakse. Tiivik - moo duleid on kahte tüüpi: mus tad, mis pöörlevad päripäeva ning punased, mis pöörlevad vastupäeva. Tiivik - mooduleid on võimalik peamooduliga ühendada nelja erineva nurga all. M oodulid tuleb ühendada järgmiselt: a. punased - portides 1, 3 ja 5 b. mustad - portides 2, 4 ja 6 P ortide numbrid on kirjas pea mooduli ko ntaktidel. Lisaks suunduvad pea mooduli valgusindikaatori kiired portide 1, 5 ja 3 suuna s (inglisekeelses juhendis joonis lk 09) . 3. Aku . A irblock i pea moodulil ei ole eraldi käivitusnuppu. Kui aku on ühendatud, l äheb pea moodu l automaatselt ooterežiimi (pea moodulil põleb valge valgus). Aku ühendamisel tuleb tähelepanu pöörata õigele kontaktide asetusele. Aku laadimisel kuvat akse laadijal punast tulukest, kui aku on täis laetud, põleb roheline tuli. Kui akut pikema aja jook sul ei kasutata, tuleks see pea mooduli küljest eemaldada . Ärge laadige akut üle 12 tunni . Akut ei tohiks kasutada kõrge temperatuuri ga ja õhuniiskusega kohtades . Peale laadimist on aku kestvus 6 minutit droonina või 16 minutit hõljukina. Aku mahutavus 700mAh. 4. Kleepsud on komplektiga kaasas ja need aitavad tuvastada drooni suunda õhus. Soovitatav on punane klee ps ühendada punase tiivikuga pea mooduli külge, mis asetseb pordis nr 1, ja roheline kleeps musta tiivikuga moodulile, mis asetseb pordis number 4. Komplektiga on kaasas kolm erineva disainiga kleepsu. Kõiki kleepse ei ole vaja droonile kleepida!

Vaated

 • 3208 Vaatamisi kokku
 • 2449 Veebisaidi vaatamisi
 • 759 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 3

 • 26 www.startupalfa.ee
 • 4 startupalpha.ee
 • 12 164.68.102.84