Progetava aktiivsusmonitori kasutusjuhend

Nutikad vidinad / Tech Will Save Us

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

2. Lehekülg 2 / 2 VÄLJALÜLITAMINE JA LAADIMINE • Kui sa aktiivsusmonitori ei kasuta, lülita see aku säästmiseks välja. Hoi a nuppu all 3 sekundit ja aktiivsusmonitor lülitub välja. • Aktiivsusmonitori laadimiseks kasuta komplektis kaasasolevat USB kaablit. Aktiivsusmonitor laeb, kui see on punane ja on laetud, kui see on roheline. Esmakordselt karbist välja võttes peab aku vastu 2 tundi. Peale laadimist on aktiivsusmonitori aku kestvus ligikaudu 5 tundi. P ROGRAMMEERIMINE • Enne programmeerimisega alustamist laadi a k t i i v s u s m o n i t o r i mõni näidisprojekt j a t u t v u s e l l e k o o d i g a . Seejä rel oled valmis juba ise aktiivsusmonitori programmeerima. Eelnevalt loo Tech nology Will Save Us veebilehel endale kasutajakonto ja siis saab näidispro jekte salvestada ning aktiivsusmonitorisse laad ida. Näidisprojektid : https://make.techwillsaveus.com/mover - ki t • A ktiivsusmonitori saab programmeerida Windows ja Mac OS operatsioonisüsteemidel. Esmalt on vaja installeeri da või käivitada Bolt rakendus. Peale ra kenduse installeer imist saab veebipõhises programmeerimiskeskkonnas luua oma rakenduse ja selle aktiivsusmonitorisse laadida. Uue rakenduse loomise keskkond: htt ps://make.techwillsaveus.com/mover - kit/apps/ne w NB! Enne lõpliku lt aktiivsusmonitorisse laadimist , tuleb korraks USB kaabel arvuti küljest lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada (vastav teade kuvatakse ka ekraanil) • K ü s i m u s t e k o r r a l , t u t v u KKK l e h e g a : https://make.techwillsaveus.com/mover - kit/hel p S OOVITUS ED JA KONTAKTID • Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed. • Tootja Technology Will Save Us jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Technology Will Save Us toodete maaletooja on Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2 a , Tallinn. Tel 6500005 . Tutvu teiste Technology Will Save Us tootevalikuga : www.insplay.eu Liitu meie kasutajagruppidega Facebookis, et püsida kursis uusimate robootika ja STEA M oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses : • Nutivanema klubi lapsevanematele www.facebook.com/groups/nutivane m • Robootika lasteaias www.facebook.com/groups/robootikalasteaia s • Robootika koolis www.facebook.com/groups/robootikakoolis

1. Progetav aktiivsusmonitor TKIT - 0152 Lehekülg 1 / 2 TUTVUSTUS Progetava aktiivsusmonitoriga teevad lapsed programmeerimises esimesed sammud - g r a a f i l i s e s v e e b i p õ h i s e s a r e n d u s keskkon n a s o n l a s t e l v õ i m a l i k panna aktiivsusmonitor liikumisele reageerima l ä b i värvide . S e l l e g a õpivad lapsed probleeme lahendama, loovalt mõtlema, tehnoloogiat kasutama ja mänge looma. M ä n g u v õ i m a l u s i o n lõputult ja läbi mängulise tegevuse lapsed õpivad kõ ige paremini uusi oskusi. Lisaks motiveer ib aktiivsusmonitor lapsi liikuma . ALUSTAMINE • Lao kõik ko mplektis olevad osad lauale ja pane aktiivsusmonitor kokku järgides karbis olevat ingliskeelse t juhendi t . J uhendi leiad ka t o o t j a kodulehelt: www.techwillsaveus.com/resources/mover - kit/manual • Aktiivsusmonitori kokkupanemine ja käivitamine. Aseta aktiivsusmonitori osad üksteise kohale, ühenda aku pistik uga ning seejärel sulge karp. Lülita aktiivsusmonitor sisse , hoides selle peal olevat nuppu all 3 sekundit. Käivitub Aktiivsuse rakendus . Proovi liikudes tekitada vikerkaar kõik i de oma värvidega! • Aktiivsusmonitoril on 8 RGB LED t u l d , liikumi sandur, kompass, aju , taaslaetav aku, käivi tusnupp ja micro - USB. R AKENDUSED • Progetava aktiivsusmonitori m ä l u m a h u t a b k o l m ä p p i e h k r a k e n d u s t . E s i m e s e d k a k s o n s ü s t e e m i ä p i d j a n e i d e i s a a m u u t a : aktiivsuse ja jalgratta tule rakendus. Kolmanda ä p i n a saa d laadida oma programmeeritud p r o j e k t i . Korraga saa b laadida ainult ühe rakenduse! Ä p p i d e vahel liikumiseks vajuta aktiivsusmonitori peal olevat nuppu. • Aktiivsuse rakendus jälgib sinu liigutusi ja reageerib neile erinevate värvidega . Mida rohkem ja kauem sa liigud, seda rohkem värve kuvatakse . Kui sa liigud väga kaua, võid näha kõige haruldasemat värvide kombinatsiooni - vikerkaart. • Jalgratta tule rakendus v õ i m a l d a b aktiivsusmonitori kasutada rattatulena. Ratta tule rakenduses on kahte liiki valgust - valge, kasutamaks esitulena ja punane, kasutamaks tagatulena. Kas suudad välja nuputada , kuidas neid vahetada?

Vaated

 • 2964 Vaatamisi kokku
 • 2349 Veebisaidi vaatamisi
 • 615 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 3

 • 6 164.68.102.84
 • 3 startupalpha.ee
 • 26 www.startupalfa.ee